دوره های عمومی

چرا دوره های عمومی آتيه

مواجهه با استرس بدون داشتن مهارت های مقابله ای کارآمد، منجر به ایجاد آسیب های اجتماعی و روانی می گردد. مهارت به معنی استفاده ماهرانه و توانمندانه از دانش است. هنگامی که صحبت از فشارهای روانی روزمره و بحران های زندگی اجتماعی به میان می آید، نقص مهارت های مقابله ای سازگارانه یا تاخیر در انتخاب مناسب ترین راه حل، به آسیب جبران ناپذیری منجر می گردد. شاید در دو دهه گذشته به دلیل ساده تر بودن و پیش بینی پذیر بودن زندگی اجتماعی و کارآمدی الگو پذیری از والدین و حتی نسل های قبل تر از آن، این مهارت ها به سادگی در طی رشد آموخته شده و نیازی به آموزش مستقیم آنها احساس نمی شد. اما امروزه آموزش مستقیم مهارت های زندگی به عنوان بخشی مهم و کلیدی در جامعه پذیری افراد جامعه در سراسر دنیا مطرح است.

WHO مهارت های زندگی را چنین تعریف نموده است: توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار بیاید (1999).

به طور کلی مهارت های زندگی عبارتند از توانایی هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سلامتی در سطح جامعه می گردند. مهارت های زندگی هم به صورت یک راهکار ارتقای سلامت روانی و هم به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی مبتلا به جامعه نظیر اعتیاد، خشونت های خانگی و اجتماعی، آزار کودکان، خودکشی، ایدز و موارد مشابه قابل استفاده است. در دوره های عمومی کلینیک آتیه هدف بر این است که مهارت های زندگی و سبک های مقابله ای کارآمد در سطوح سنی مختلف با هدف پیشگیری و یا درمان به افراد آموزش داده شود.